Algemene Voorwaarden

OEVERLOOS ONLINE MARKETING

1.1 Oeverloos Online Marketing is de onderneming van Laura van den Oever, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65262581 en te vinden op het internet via www.oeverloosonline.nl en richt zich met name op de online zichtbaarheid van andere ondernemers. Dit is zowel op het gebied van websites als social media, nieuwsbrieven of blogs.

DE OVEREENKOMST

2.1 Een opdracht komt tot stand met Laura van den Oever. Het staat Laura van den Oever vrij om voor verleende opdrachten derden in te schakelen.
2.2 De artikelen 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. 2.3 Laura van den Oever zal de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en de inspanningen verrichten die voor de uitvoering van de opdracht mogen worden verwacht. Wanneer het behalen van een concreet resultaat wordt beoogd dan dient dat uitdrukkelijk in een schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst te zijn omschreven.

AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Oeverloos Online Marketing leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Oeverloos Online Marketing wordt uitbetaald.
3.2 Indien om welke reden dan ook de verzekering niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht beperkt tot het in totaal door Oeverloos Online Marketing tot dan toe voor de opdracht in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 5.000 (excl. BTW).
3.3 Oeverloos Online Marketing dient over eventuele aansprakelijkheid schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de opdracht te zijn geïnformeerd bij gebreke waarvan de daaraan verbonden rechten vervallen.
3.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt voor alle omstandigheden uitgesloten.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 De teksten, tekeningen, afbeeldingen en alle andere ontwerpen die Oeverloos Online Marketing produceert zijn van eigen hand, tenzij andere bronnen worden vermeld.
4.2 Op die eigen teksten, tekeningen, afbeeldingen en alle andere ontwerpen rust het auteursrecht van Laura van den Oever.
4.3 Laura van den Oever behoudt zich die rechten uitdrukkelijk voor, ook ten aanzien van werken die ter uitvoering en ten behoeve van de opdracht en de opdrachtgever worden gemaakt en verstrekt, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. De opdrachtgever verkrijgt vanaf het moment dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan een onbeperkt gebruiksrecht op die werken.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 De opdrachtgever zal tijdig gevolg geven aan verzoeken van Oeverloos Online Marketing om informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de verstrekte opdracht en zal Oeverloos Online Marketing tijdig voorzien van eventuele aanwijzingen ter uitvoering van die opdracht.
5.2 Indien de opdrachtgever meent dat de opdracht niet naar wens wordt uitgevoerd dient Oeverloos Online Marketing daarvan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld en in de gelegenheid te worden gesteld alsnog aan de redelijke wensen van de opdrachtgever te voldoen.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart Laura van den Oever en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met door Oeverloos Online Marketing ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Oeverloos Online Marketing.
5.3 De betaling van facturen van Oeverloos Online Marketing mag niet worden opgeschort of verrekend en bij overschrijding van de geldende betalingstermijn en daarmee verzuim aan de zijde van de opdrachtgever, is de opdrachtgever de wettelijke rente ex art. 6:119 a Burgerlijk Wetboek verschuldigd en indien aan de orde de ter incassering van het openstaande bedrag gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek en alle (buiten)gerechtelijke kosten.

PRIJZEN EN TARIEVEN

6.1 De door Oeverloos Online Marketing voor werkzaamheden aan de opdrachtgever te berekenen prijzen en tarieven worden in beginsel per opdracht overeengekomen. Er kan sprake zijn van een beloning op basis van uurtarief, een periodieke vergoeding of een vaste prijs. In geval van langdurige opdrachten wordt het overeengekomen tarief minimaal eenmaal per jaar, vanaf het einde van het eerste jaar herzien.
6.2 Aanbiedingen en offertes van Oeverloos Online Marketing behelzen in beginsel alleen de prijzen en tarieven die Oeverloos Online Marketing hanteert, exclusief BTW en kosten van in te schakelen derden die niet in dienst of in vaste opdracht van Oeverloos Online Marketing werkzaam zijn.
6.3 Oeverloos Online Marketing hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen voor de betaling van haar facturen. Na het verstrijken van die termijn zijn de facturen opeisbaar.
6.4 Kosten van derden worden in principe rechtstreeks door die derden aan de opdrachtgever van Oeverloos Online Marketing in rekening gebracht, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

DUUR VAN DE OPDRACHT

7.1 Als geen termijn is afgesproken voor de duur van een aan Oeverloos Online Marketing verstrekte opdracht, wordt die opdracht voor onbepaalde tijd geacht te zijn verstrekt en aanvaard. Wanneer (feitelijk) sprake is van een looptijd van minimaal zes maanden kan de opdracht na het verstrijken van die termijn door zowel de opdrachtgever als Oeverloos Online Marketing met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk met opgave van reden worden beëindigd.
7.2 Een voor bepaalde tijd verstrekte opdracht is in beginsel niet opzegbaar.
Wordt een voor bepaalde tijd verstrekte opdracht toch opgezegd of is er sprake van een situatie waarin een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, dan is de opdrachtgever aan Oeverloos Online Marketing de vergoeding verschuldigd die Oeverloos Online Marketing zou zijn toegekomen wanneer de duur van de opdracht op dezelfde wijze als voorheen was uitgediend.

GESCHILLENBESLECHTING

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Oeverloos Online Marketing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen die niet in overleg kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.